Regulamin sklepu internetowego GALON OLEJE s.c.

www.galonoleje.pl

obowiązujący od 17.12.2019 r.

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć :

Jarosława Golonko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galon Oleje Jarosław Golonko – wspólnik spółki cywilnej, NIP 9661772477, REGON 200700270, ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok

i

Dariusza Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galon Oleje Dariusz Dąbrowski – wspólnik spółki cywilnej, NIP 5423040601, REGON 200700352, ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok

działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą GALON OLEJE Jarosław Golonko, Dariusz Dąbrowski spółka cywilna, Regon: 200700582, NIP 9662085454, ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok (zwany dalej też GALON OLEJE S.C.),

SKLEP STACJONARNY : ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok ( róg ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej )

Adres do korespondencji : GALON OLEJE s.c. ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok2. Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż produktów prowadzoną przez GALON OLEJE S.C. w swoim portalu internetowym pod adresem http://www.galonoleje.pl/;

3. Towarze - należy przez to rozumieć produkty prezentowane w Sklepie;

4. Klient - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

5.Konsumencie - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu:

  • możliwość rejestracji i założenia konta Klienta w e-sklepie,

  • prowadzenie konta Klienta,

  • sprzedaży Towarów

2. Zakup w sklepie internetowym http://www.galonoleje.pl/ wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 3

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga rejestracji;

2. Zamówienia można składać poprzez dodanie jednego lub kilku produktów do Koszyka oraz następnie zaznaczenie przycisku ”Złóż zamówienie”. Należy również dokonać akceptacji treści Regulaminu oraz podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych Klienta wraz z podaniem poprawnego, istniejącego adresu e-mail i numeru telefonu, pod którymi Sprzedawca będzie mógł potwierdzić zamówienie. Dane wskazane w zdaniu poprzednim są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz jej wykonania przez Sprzedawcę.

4. Wysłanie przez klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z GALON OLEJE S.C. umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, dokonane e-mailem zatytułowanym „Potwierdzenie zakupu”, przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia a dodatkowo, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedającego.

6. Klient ma możliwość dokonania zmian w złożonym przez siebie zamówieniu do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Wszelkie modyfikacje zamówienia po nadaniu przesyłki wiążą się z poniesieniem przez Klienta związanych z tym kosztów.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele oraz święta – będą realizowane pierwszego następnego dnia roboczego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane Klienta, w tym dane teleadresowe ( np. podano nieistniejący adres e-mail lub nie podano numeru telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. GALON OLEJE S.C. w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia lub braku zamówionego towaru (w przypadku przedpłaty zwrot kwoty następuje do 7 dni roboczych).

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie GALON OLEJE S.C. zobowiązuje się poinformować Klienta o etapie i terminie realizacji zamówienia. Klient ma możliwość odstąpienia od zakupu i/lub modyfikacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia lub jego modyfikacji.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, firma GALON OLEJE S.C. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówień następować będzie niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, a jeżeli Klient wybrał sposób płatności „przelew”, wówczas realizacja następować będzie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i zapłacie ceny.

2. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
3. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.


§ 5

ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Kurier InPOST, Kurier DPD lub paczkomatami InPOST. Orientacyjny termin dostawy wynosi 1-2 dni robocze liczone od momentu realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu informację z podaniem kwoty ceny i numeru rachunku Sprzedawcy. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 1 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
3. Podane w ust. 1 - 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

§ 6

CENY, OPŁATY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW

ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI CENY

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Klienta ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny te wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, to jest obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Koszty wysyłki są następujące :

a) Przesyłka kurierem InPOST (przedplata na konto) do 30 kg – 15 zł

Każdy kolejny kilogram ponad 30 kg i do 45 kg +1zł do ceny 15 zł, powyżej 45 kg wysyłamy w kilku paczkach, każda 15zł. GRATIS przy zakupach powyżej 500zł i do 30kg

b) Przesyłka kurierem InPOST (za pobraniem) do 30 kg – 23 zł

Każdy kolejny kilogram ponad 30 kg i do 45 kg +1zł do ceny 23 zł, powyżej 45 kg wysyłamy w kilku paczkach, pierwsza 23zł każda kolejna 15zł

c) Przesyłka kurierem DPD (przedplata na konto) do 30 kg – 15 zł

Każdy kolejny kilogram ponad 30 kg i do 45 kg +1zł do ceny 15 zł, powyżej 45 kg wysyłamy w kilku paczkach, każda 15zł. GRATIS przy zakupach powyżej 500zł i do 30kg

d) Przesyłka kurierem DPD (za pobraniem) do 30 kg – 23 zł

Każdy kolejny kilogram ponad 30 kg i do 45 kg +1zł do ceny 23 zł, powyżej 45 kg wysyłamy w kilku paczkach, pierwsza 23zł każda kolejna 15zł

e)InPOST PACZKOMATY (przedpłata na konto) – 8,99 zł

Paczka do 20kg, której wymiary przekraczać 61cm x 41cm x 48cm

W trakcie wybierania produktów do koszyka, automatycznie zliczana jest ich waga przez co podczas realizacji zamówienia można wybrać tylko te formy wysyłki, które mieszczą się w danym zakresie wagowym.

Wysyłka GRATISOWA dotyczy tylko zakupów powyżej 300zł o wadze do 30kg oraz przedpłaty na konto.

Po przekroczeniu tej wagi towar wysyłamy w kilku paczkach (każde 30 kg to jedna paczka) z tym, że pierwsza jest gratis a za każdą kolejną naliczana jest opłata 15 zł.

Dowóz na terenie miasta Białystok (termin i miejsce dostawy należy ustalić telefonicznie) 10 zł lub GRATIS – przy zakupach powyżej 500zł

4. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze - Klient płaci odbierając zamówiony Towar;

b) przedpłata - na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja z podaniem kwoty do zapłaty i numeru rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy co może potrwać od kilku godzin do 1-2 dni

c) płatności elektroniczne – realizowane przez Przelewy24 płatności elektroniczne, są najszybszą formą zapłaty za zamówienie. Po jej prawidłowym wykonaniu Sprzedawca natychmiast przystępuje do realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie ma wpływu na ceny Towarów obowiązujące Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.

§ 7

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Klientów będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134 tj.), zwanej dalej ustawą.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć w dowolnej formie dokumentowej, wśród których możliwe jest oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail :
sklep@galonoleje.pl lub adres pocztowy GALON OLEJE s.c. ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić kompletny, w zapieczętowanym oryginalnie opakowaniu Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§ 8

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@galonoleje.pl lub pisemnie na adres GALON OLEJE s.c. ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta i reklamacja”

3. Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w niniejszym ustępie, uważa się, że uznał reklamację.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem informując, czy jest możliwe wykonanie żądania Konsumenta, a jeśli nie będzie to możliwe, to zaproponuje inne z rozwiązań wymienionych w ust. 2.

W przypadku rozstrzygnięcia polegającego na wymianie Towaru, koszt przesyłki na adres podany przez Konsumenta ponosi Sprzedawca..
5.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym http://www.galonoleje.pl/ wymaga akceptacji oraz pouczenia Klienta o przetwarzaniu jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Akceptacja ta i pouczenie następuje poprzez podanie wymaganych danych przez Klienta oraz kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu przy stosownej Klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.

3. W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych należy wysłać e-mail na adres : sklep@galonoleje.pl lub na adres pocztowy GALON OLEJE s.c. ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok.

4. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych (umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności), jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami.

Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

5. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

10. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: ……

11. Przesyłanie informacji handlowych na adres emailowy Klienta może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania danych w ten sposób jest wyrażenie zgody przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

12. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Sprzedawca świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania danych w ten sposób jest wyrażenie zgody przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

13. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w miarę możliwości polubownie, a w razie wystąpienia na drogę sądową przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.galonoleje.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2019.134 tj.).


§ 11

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 
Załącznik nr 1
WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta (ów):
……………………………………………………………
Adres konsumenta (ów):
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………...
Numer zamówienia: …………………………………….
Data zawarcia umowy /odbioru (*): ……………………………………………
GALON OLEJE s.c. ul. Hetmańska 70, 15-727 BiałystokOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja ……………………….……………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:
…………………………………………………………………………………………………..
Posiadacz rachunku:
…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………..Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* wskazać Towar objęty odstąpieniem
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.