INFORMACJA

o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

pochodzących z gospodarstw domowych

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.


Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.


Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności usuwane są z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy poddawane są procesom odzysku i recyklingu. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami
i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.


Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

kosz.jpg Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu NIE WOLNO WYRZUCAĆ Z INNYMI ODPADAMI z gospodarstwa domowego! Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetwarzania.

Na konsumentach, czyli Użytkownikach sprzętu dla gospodarstw domowych ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.


Zabrania się pod karą grzywny:

Umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
• Przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania.