Informacja o systemie zbierania

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zużyte elektronarzędzia należy posegregować
i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, ponieważ zawierają składniki niebezpieczne,
a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności usuwane są z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy poddawane są procesom odzysku i recyklingu. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

  1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

    Dystrybutor ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję co zużyty.

  2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

    Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

  3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

    Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczany.

Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu NIE WOLNO WYRZUCAĆ Z INNYMI ODPADAMI z gospodarstwa domowego! Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetwarzania. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami gospodarczymi!

Grozi to karami pieniężnymi.