Regulamin sklepu internetowego GALON OLEJE Sp. z o.o.

www.galonoleje.pl

obowiązujący od 25.11.2022 r.

 1. Definicje

  1. Sprzedający” albo ,,Spółka” – GALON OLEJE Sp. z o.o. prowadząca działalność w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu towarów, o których mowa w pkt. 2.5 Regulaminu, i usług, o których mowa w pkt. 2.6 Regulaminu.

  2. Kupujący” lub ,,Klient” - pełnoletnia osoba fizyczna mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca zamiar kupić Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedającego.

  3. Serwis” lub ,,Sklep” - strona internetowa Sprzedającego: www.galonoleje.pl.

  4. ,,Towar” albo ,,Towary” – towary handlowe określone w pkt. 2.5 Regulaminu, sprzedawane przez Sprzedawcę.

  5. ,,Usługi” – usługi świadczone przez Sprzedającą niezbędne do korzystania z Towarów w pełnym zakresie, określone w pkt. 2.6 Regulaminu.

  6. ,,Regulamin” – ten regulamin sprzedaży stosujący się do sprzedaży Towarów i Usług konsumentom - Kupującym - na terenie Polski; jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy i w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

  7. ,,Cennik” – cennik na Towary i Usługi Spółki oferowane za pośrednictwem Sklepu lub inne odpłatne świadczenia Spółki.

  8. ,,Dane kontaktowe” - dane o adresie przedsiębiorstwa Sprzedającego, jego adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Sprzedającym, znajdują się w zakładce Kontakt; pod te adresy Kupujący może składać reklamacje Towarów.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulaminem określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy oraz dokonywania zakupów Towarów i Usług oferowanych na tych stronach internetowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Sprzedający nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, kierując się w prowadzonej działalności dobrymi obyczajami kupieckimi i etyką chrześcijańską.

  2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

  3. Towary dostępne w Sklepie Sprzedawcy są wolne od wad fizycznych i prawnych, a Usługi dostępne w Sklepie są wolne od wad prawnych. Sprzedający ma obowiązek sprzedaży Towarów bez wad.

  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.galonoleje.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  5. Sprzedający oferuje Towary z kategorii motoryzacja. Cena za Towary znajduje się w Cenniku.

  6. Spółka oferuje Usługi w zakresie obsługi Towarów, tj. pozwalające na korzystanie z możliwości Towarów w celu, dla którego je wyprodukowano i sprzedano.

  7. Podane w Cenniku ceny Towarów i Usług są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

  8. Minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą to co do zasady czas trwania zobowiązań kupującego z umowy sprzedaży, tj. do odbioru Towaru sprzedanego i zapłaty ceny: trwa do chwili odbioru nabytego Towaru wysłanego do niego przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem i zawartą umową.

  9. Minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy o świadczenie usług zawartej ze Sprzedawcą to co do zasady czas trwania zobowiązań kupującego z umowy o świadczenie usług, tj. od rozpoczęcia świadczenia Usług przez Spółkę do zakończenia świadczenia Usług przez Spółkę i zapłaty przez Kupującego pełnego wynagrodzenia za Usługi.

  10. Sprzedający korzysta z powszechnie występujących sprzętów komputerowych i oprogramowania, tj. co do zasady pracujących w systemach operacyjnych Microsoft Windows, I-OS, Linux; sklep internetowy jest obsługiwany przez przeglądarki: Mozilla, Opera, Edge, Chrome.

  11. Postanowienia punktów 2.1.-2.10. łącznie opisują główne cechy świadczenia Sprzedawcy na rzecz Kupującego.

 1. Składanie zamówienia

  1. Klient może zarejestrować się w Sklepie, ale korzystanie ze Sklepu nie wymaga rejestracji.

  2. Zamówienia składa się dodając jeden lub więcej towarów do Koszyka oraz zaznaczenie przycisku ”Złóż zamówienie”. Wymagana jest także akceptacja Regulaminu i podanie danych do dostawy (lub danych osobowych), z podaniem poprawnego, istniejącego adresu e-mail i numeru telefonu, pod którymi Spółka może potwierdzić zamówienie. Dane ze zdania poprzedniego są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz jej wykonania przez Spółkę.

  3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

  4. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Spółkę, dokonane e-mailem zatytułowanym „Potwierdzenie zakupu”, przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia a dodatkowo, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedającego.

  5. Klient ma możliwość dokonania zmian w złożonym przez siebie zamówieniu do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszelkie modyfikacje zamówienia po nadaniu przesyłki wiążą się z poniesieniem przez Klienta związanych z tym kosztów.

  6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele oraz święta – będą realizowane pierwszego następnego dnia roboczego.

  7. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane Klienta, w tym dane teleadresowe (np. podano nieistniejący adres e-mail lub nie podano numeru telefonu) nie będą rozpatrywane. Spółka w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia lub braku zamówionego towaru (w przypadku przedpłaty zwrot kwoty następuje do 7 dni roboczych).

  8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Spółka zobowiązuje się poinformować Klienta o etapie i terminie realizacji zamówienia. Klient ma możliwość odstąpienia od zakupu i/lub modyfikacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia lub jego modyfikacji.

  9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

  10. Realizacja zamówień następować będzie niezwłocznie po potwierdzeniu przez Spółkę przyjęcia Zamówienia, a jeżeli Klient wybrał sposób płatności „przelew”, wówczas realizacja następować będzie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i zapłacie ceny.

  11. Z przyczyn niezależnych od Spółki terminy realizacji zamówień mogą ulec przedłużeniu. Spółka poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określa orientacyjnie nowy termin. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

  12. Spółka dostarcza towary za pośrednictwem Kurier InPOST, Kurier DPD lub paczkomatami InPOST. Orientacyjny termin dostawy wynosi 1-2 dni robocze liczone od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

  13. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Spółka po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązana jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu informację z podaniem kwoty ceny i numeru rachunku Spółki. Po wpłynięciu należnych opłat Spółka dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 1 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.

  14. Podane wyżej terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Spółka nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

  15. Spółka oświadcza, że obowiązującą Klienta ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny te wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, to jest obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

  16. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

  17. Koszty wysyłki są następujące:

        a) przesyłka kurierem InPost (przedpłata na konto) do 30 kg – 13,99 zł

                           – każda następna przekroczona wielokrotność wagi 30 kg to kolejna paczka,

       

        b) przesyłka kurierem InPost (za pobraniem) do 30 kg – 13,99 zł

                          – każda następna przekroczona wielokrotność wagi 30kg to kolejna paczka,

      

        c) przesyłka kurierem DPD (przedpłata na konto) do 30 kg – 18,99 zł

                          – każda następna przekroczona wielokrotność wagi 30 kg to kolejna paczka,

      

       d) przesyłka kurierem DPD (za pobraniem) do 30 kg – 18,99 zł

                          – każda następna przekroczona wielokrotność wagi 30kg to kolejna paczka,

     

       e) InPost PACZKOMATY (przedpłata na konto) do 20 kg – 11,99 zł

                          – wymiary paczki nie mogą przekroczyć 38cm x 41cm x 60cm

  1. W trakcie wybierania produktów do koszyka, automatycznie zliczana jest ich waga przez co podczas realizacji zamówienia można wybrać tylko te formy wysyłki, które mieszczą się w danym zakresie wagowym.

  2. Wysyłka GRATISOWA dotyczy tylko zakupów powyżej 249,- zł

  3. Po przekroczeniu tej wagi towar wysyłamy w kilku paczkach (każde 30 kg to jedna paczka) z tym, że pierwsza jest gratis a za każdą kolejną naliczana jest opłata.

  4. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

                  a) płatność przy odbiorze – Klient płaci odbierając zamówiony Towar,

            b) przedpłata – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja z podaniem kwoty do zapłaty i numeru rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy co może potrwać od kilku godzin do 1-2 dni,

            c) płatności elektroniczne – realizowane przez Przelewy24 płatności elektroniczne, są najszybszą formą zapłaty za zamówienie. Po jej prawidłowym wykonaniu Sprzedawca natychmiast przystępuje do realizacji zamówienia.

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie ma wpływu na ceny Towarów obowiązujące Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.

  2. Sprzedawca nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Kupujący komunikując się ze Sprzedawcą; co do zasady są to koszty połączenie internetowego ponoszonego przez Kupującego wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet.

 1. Realizacja zamówień

  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się - co do zasady - po otrzymaniu pocztą elektroniczną bankowego potwierdzenia dokonania transakcji lub zaksięgowaniu wpłaty na konto.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnie podanych danych kontaktowych) w terminie 5 dni roboczych od jego wpłynięcia.

  3. Zamówione Towary są oryginalnie zabezpieczone, zaś do dostawy dodatkowo są starannie pakowane, aby dotarły w dobrym stanie do Kupującego.

 1. Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów lub Usług przez Internet należy zgłaszać do biura handlowego Spółki: Białystok 15-727 ul. Hetmańska 70, lub na adres e-mailowy: sklep@galonoleje.pl Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu Towarów (faktury uproszczonej). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa powszechnego, w tym ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego.

  2. Sprzedawca informuje, że Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o ochronie konsumentów. Niezależnie od powyższego, w załączniku nr 1 do Regulaminu znajduje się wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 7.2, rozpoczyna się - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  5. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, więc Kupujący może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do tego Regulaminu.

  6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o czym Sprzedawca informuje Kupującego.

  7. W przypadku skutecznego skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od sprawdzenia Towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

  8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar bezpośrednio na adres: 16-001 Ignatki ul. Kwiatowa 17. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedane Towary.

 1. Informacje dodatkowe

  1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji Towarów lub Usług są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych, reklamowych lub innych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.

  2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  3. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, tj. Kupujący może skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać wyszukiwarce internetowej hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której znajduje się konsument.

  4. Sprzedawca oświadcza, iż zawierając umowy na odległość udziela informacji zawartych w Regulaminie w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość – tj. zamieszczając na stronie internetowej sklepu internetowego, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

  5. Sprzedawca informuje, iż najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową ma on obowiązek uzyskać jego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy, tj. cenę sprzedaży za Towary i koszty przesyłki.

  6. Sprzedawca oświadcza, iż w pkt. 2, 3, 4, 5 Regulaminu dostarczył Kupującemu w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Kupującego zamówienia na Towary, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17 ustawy o prawach konsumenta.

  7. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie Towarów pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nie, tj. w szczególności przy korzystaniu z przycisku (lub podobnej funkcji) do składania zamówienia znajduje się czytelne pouczenie: ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inne, równoważne i jednoznaczne sformułowanie.

  8. Sprzedawca oświadcza, iż na jego stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności, tj. opisane w pkt. 4 i 5 Regulaminu.

  9. Sprzedawca w Regulaminie i przed zawarciem umowy z Kupującym udzielił mu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej, w tym potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Towarów i Usług. Sprzedawca informuje, iż nie ma dodatkowych dokumentów, instrukcji ani wyjaśnień dotyczących korzystania z Towarów lub Usług do wydania łącznie z nimi.

  10. Sprzedawca udostępnia Kupującemu możliwość wystawienia opinii o Sklepie oraz Produktach bezpośrednio na stronie lub z wykorzystaniem zewnętrznego oprogramowania. 

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Spółka prowadząc Sklep przestrzega obowiązki rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Kupujący oświadcza, iż:

a) został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,

b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu zawieranych umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego,

 

 c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

  1. Administratorem danych osobowych jest GALON OLEJE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Hetmańska 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939755, NIP: 9662085454, Regon: 200700582, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywane przedmiotów umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), zawieranych przez Administratora z Kupującym, w tym akcesoryjnych umów gwarancji, jeżeli zostaną zawarte.

  3. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, a których udział wynika z natury sprzedaży w sklepie internetowym i obowiązków ciążących z mocy samego prawa na Administratorze, tj. w szczególności: usługodawcy usług przewozowych, spedycyjnych, pośrednictwa finansowego, księgowych, informatycznych, programistycznych, hostingowych; pracownicy lub usługodawcy Administratora; banki go obsługujące; organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej; inni uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Administrator a podanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne, tj. np. załatwiający reklamacje Kupującego.

  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Kupującego, wynikających z przepisów praw powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).

  5. Kupujący ma prawo:

a) żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgodę na ich przetwarzanie,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem zawarcia i wykonywania przedmiotu umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. Kupujący jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) za pośrednictwem sklepu internetowego.

  2. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilować osoby, których dotyczą dane osobowe, na zasadach aktualnie stosowanych przez Administratora. Tak podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie lepszej obsługi tych, których dotyczą dane osobowe, tj. w szczególności w zakresie: korzystania przez nie z ich praw lub przestrzegania obowiązków; informowania o okazyjnych możliwościach nabywania towarów lub usług; promocjach i innych działaniach marketingowych. Jedynymi konsekwencjami, jakie przewiduje Administrator, są: polepszenie sytuacji osoby, której dotyczą dane osobowe, ochrona jej słusznych interesów lub umożliwienie osiągnięcie korzyści, a także zachowanie przez Administratora źródła przychodów, optymalizacja w prowadzonej działalności, korzystanie z narzędzi innowacyjnej gospodarki.

  3. Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, i informuje Kupującego, iż tym celem mogą być, w szczególności: przekształcenia własnościowe lub formy prawnej, lub cesja wierzytelności. Do powyższych celów stosuje się wszystkie objaśnienia i informacje, o których mowa w pkt. 7.1.-7.9. wyżej.

  4. W przypadku udostępnienia przez Kupującego Administratorowi danych osobowych innych osób w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, Kupujący oświadcza i zapewnia, że uzyskał od nich zgodę na powyższe.

  5. Spółka stosuje Politykę Prywatności dostępną w zakładce: Polityka prywatności

  6. Ponadto Administrator nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas GALON OLEJE Sp. z o.o. ul. Hetmańska 70 15-727 Białystok, sklep@galonoleje.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: …

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………

- Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………….

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………………………………..…

- Data: ……………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 3

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Wykaz najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych,

 2. ryzyko instalacji programów do tzw. sniffingu,

 3. zagrożenie z tytułu piractwa komputerowego,

 4. ryzyko otrzymywania spamu, tj. niezamówionej informacji biznesowej przekazywanej najczęściej siecią Internet lub komórkową,

 5. narażenie na działanie oprogramowania typu spyware,

 6. ryzyko instalacji oprogramowania malware,

 7. ryzyko tzw. phishingu,

 8. ryzyko instalacji tzw. robaków internetowych.

Informacja o określonych cechach zawartej umowy


1. Regulamin sklepu internetowego www.galonoleje.pl udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Pozostałe warunki zawartej umowy wynikają z uzgodnionej treści zamówienia Kupującego i wystawionego przez Sprzedawcę rachunku.

formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość